لوگو نمایه سازان
لطفا صبر کنید...

تعاریف

سامانه: سامانه نمایه سازان به نشانی اینترنتی NamayehSazan.ir که متشکل از وبگاه و پنل کاربران می باشد.

طرف اول: سامانه نمایه سازان که توسط موسسه پویندگان راه ملل ایجاد و مدیریت می شود.

طرف دوم: کاربر سامانه نمایه سازان که پس از نام نویسی در سامانه، امکان ثبت و پیگیری سفارش از طریق پنل کاربری خود را دارد.

سفارش: درخواست­ های ثبت شده توسط طرف دوم در سامانه که به تایید نهایی طرف اول رسیده و عملیات پرداخت آن توسط طرف دوم صورت پذیرفته باشد.


قوانین و مقررات 

ماده 1) طرف دوم مکلف به ارائه اطلاعات و مستندات دقیق و صحیح هویتی خود برای ایجاد پنل کاربری می باشد. درصورتیکه خلاف آن برای طرف اول محرز شود، طرف اول حق انسداد حساب کاربری طرف دوم و خودداری از ارائه خدمات به ایشان را خواهد داشت و هرگونه پیامد قانونی ناشی از آن متوجه طرف دوم خواهد بود.

ماده 2) تمامی اطلاعات ثبت شده توسط طرف دوم در سامانه محرمانه تلقی خواهد شد و طرف اول حق استفاده، نشر یا هرگونه دخل و تصرف در آن را ندارد و صرفا در مواردی که مراجع قضایی خواستار دسترسی به اطلاعات ثبت شده طرف دوم باشند، اطلاعات در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

ماده 3) کلیه اطلاعات ثبت شده توسط طرف دوم در سامانه بایگانی می شود و حتی برخی از آن ها بصورت نسخه فیزیکی جهت تشکیل پرونده استخراج می شود و امکان حذف آن وجود نخواهد داشت.

ماده 4) طرف اول به عنوان کارگزار متولی انجام مراحل ثبت و پیگیری سفارش منطبق با اطلاعات ارسال شده توسط طرف دوم به سامانه می باشد و مسئولیت ناشی از نقص، اشتباه تایپی و ...  و پیامدهای قانونی آن برعهده طرف دوم بوده و بابت این قبیل موارد هیچگونه خسارت یا مسئولیتی متوجه طرف اول نخواهد بود.

ماده5) مسئولیت و پیامدهای قانونی در خصوص صحت اطلاعات و مدارک ثبت شده توسط طرف دوم در سامانه برای انجام سفارش بر عهده ایشان خواهد بود و طرف اول به عنوان کارگزار انجام سفارش هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ماده6) با توجه به اینکه انجام نهایی برخی از سفارش ها منوط به صلاحدید و نظر موسسات و شرکت­ های ثالث است (مواردی همچون گواهینامه های بین المللی)، درصورتیکه انجام سفارش به هرلحاظ مقدور نباشد، طرف اول وجه مربوط به سفارش طرف دوم که در سامانه نهایی و پرداخت شده باشد را مسترد خواهد نمود و هیچگونه خسارت یا مسئولیت دیگری متوجه طرف اول نخواهد بود.

ماده7) بعد از نهایی شدن سفارش در سامانه توسط طرف دوم، امکان لغو یا ویرایش آن وجود نخواهد داشت.

ماده8) طرف دوم با آگاهی و اطلاع کامل از کم و کیف خدمات ارائه شده در سامانه که در وبگاه سامانه توضیح داده شده است اقدام به ثبت و نهایی نمودن سفارش خویش می نماید و پس از انجام سفارش توسط طرف اول هیچگونه عذری و شبهه ای در خصوص سفارش انجام شده وارد نمی باشد.

ماده9) توضیحات مربوط به هر یک از خدمات و گواهینامه هایی که امکان ثبت سفارش توسط طرف دوم در سامانه را دارند در وبگاه سامانه درج شده و مسئولیت و پیامد قانونی هرگونه سوء استفاده از آنها تحت هر عنوان و یا اظهاری که بعدها توسط طرف دوم صورت پذیرد بر عهده طرف دوم می باشد.

ماده10) زمان انجام سفارش از لحظه ای که توسط طرف دوم در سامانه نهایی شده تا زمان انجام و تحویل آن به اداره پست توسط طرف اول نهایتا 10 روز کاری خواهد بود.