لوگو نمایه سازان
لطفا صبر کنید...

جهت امکان ثبت سفارش های مربوط به گواهینامه های تائیدیه دوره های مهارتی/آموزشی، می بایست اطلاعات مربوط به مرکز آموزشی متقاضی این خدمات توسط نمایه سازان احراز و مورد تائید قرار گیرد. برای انجام این مهم، نیاز به تکمیل برخی از اطلاعات مربوط به مرکز آموزشی و ارسال تصویر مجوز و تصویر توافق نامه می باشد. 

فایل PDF مربوط به توافق نامه فوق الذکر، را از طریق لینک زیر دانلود و سپس چاپ نمائید و بعد از تکمیل اطلاعات خواسته شده، تصویر آنرا در از طریق بخش «مشخصات و مدارک» پنل کاربری خود ارسال فرمائید.

 


تصویر توافق نامه مراکز آموزشی